Himel Fiyat Listesi

Himel Fiyat Listesi

Himel Fiyat Listesi
Himel - Ekim 2023 Fiyat Listesi
REFERANS AÇIKLAMA FİYAT
HDB3WHL1B1 1 Kutup 4,5kA B Tipi 1A Otm.Sig.                    123,00  
HDB3WHL1B2 1 Kutup 4,5kA B Tipi 2A Otm.Sig.                    123,00  
HDB3WHL1B3 1 Kutup 4,5kA B Tipi 3A Otm.Sig.                    123,00  
HDB3WHL1B4 1 Kutup 4,5kA B Tipi 4A Otm.Sig.                    123,00  
HDB3WHL1B6 1 Kutup 4,5kA B Tipi 6A Otm.Sig.                    105,00  
HDB3WHL1B10 1 Kutup 4,5kA B Tipi 10A Otm.Sig.                       95,00  
HDB3WHL1B16 1 Kutup 4,5kA B Tipi 16A Otm.Sig.                       95,00  
HDB3WHL1B20 1 Kutup 4,5kA B Tipi 20A Otm.Sig.                       95,00  
HDB3WHL1B25 1 Kutup 4,5kA B Tipi 25A Otm.Sig.                       95,00  
HDB3WHL1B32 1 Kutup 4,5kA B Tipi 32A Otm.Sig.                    123,00  
HDB3WHL1B40 1 Kutup 4,5kA B Tipi 40A Otm.Sig.                    126,00  
HDB3WHL1B50 1 Kutup 4,5kA B Tipi 50A Otm.Sig.                    148,00  
HDB3WHL1B63 1 Kutup 4,5kA B Tipi 63A Otm.Sig.                    154,00  
HDB3WHL2B2 2 Kutup 4,5kA B Tipi 2A Otm.Sig.                    272,00  
HDB3WHL2B3 2 Kutup 4,5kA B Tipi 3A Otm.Sig.                    272,00  
HDB3WHL2B6 2 Kutup 4,5kA B Tipi 6A Otm.Sig.                    272,00  
HDB3WHL2B10 2 Kutup 4,5kA B Tipi 10A Otm.Sig.                    251,00  
HDB3WHL2B16 2 Kutup 4,5kA B Tipi 16A Otm.Sig.                    251,00  
HDB3WHL2B20 2 Kutup 4,5kA B Tipi 20A Otm.Sig.                    251,00  
HDB3WHL2B25 2 Kutup 4,5kA B Tipi 25A Otm.Sig.                    251,00  
HDB3WHL2B32 2 Kutup 4,5kA B Tipi 32A Otm.Sig.                    284,00  
HDB3WHL2B40 2 Kutup 4,5kA B Tipi 40A Otm.Sig.                    294,00  
HDB3WHL2B50 2 Kutup 4,5kA B Tipi 50A Otm.Sig.                    312,00  
HDB3WHL2B63 2 Kutup 4,5kA B Tipi 63A Otm.Sig.                    312,00  
HDB3WHL3B2 3 Kutup 4,5kA B Tipi 2A Otm.Sig.                    423,00  
HDB3WHL3B3 3 Kutup 4,5kA B Tipi 3A Otm.Sig.                    423,00  
HDB3WHL3B6 3 Kutup 4,5kA B Tipi 6A Otm.Sig.                    423,00  
HDB3WHL3B10 3 Kutup 4,5kA B Tipi 10A Otm.Sig.                    353,00  
HDB3WHL3B16 3 Kutup 4,5kA B Tipi 16A Otm.Sig.                    353,00  
HDB3WHL3B20 3 Kutup 4,5kA B Tipi 20A Otm.Sig.                    353,00  
HDB3WHL3B25 3 Kutup 4,5kA B Tipi 25A Otm.Sig.                    353,00  
HDB3WHL3B32 3 Kutup 4,5kA B Tipi 32A Otm.Sig.                    387,00  
HDB3WHL3B40 3 Kutup 4,5kA B Tipi 40A Otm.Sig.                    402,00  
HDB3WHL3B50 3 Kutup 4,5kA B Tipi 50A Otm.Sig.                    454,00  
HDB3WHL3B63 3 Kutup 4,5kA B Tipi 63A Otm.Sig.                    479,00  
HDB3WHL4B2 4 Kutup 4,5kA B Tipi 2A Otm.Sig.                    538,00  
HDB3WHL4B3 4 Kutup 4,5kA B Tipi 3A Otm.Sig.                    538,00  
HDB3WHL4B6 4 Kutup 4,5kA B Tipi 6A Otm.Sig.                    538,00  
HDB3WHL4B10 4 Kutup 4,5kA B Tipi 10A Otm.Sig.                    495,00  
HDB3WHL4B16 4 Kutup 4,5kA B Tipi 16A Otm.Sig.                    495,00  
HDB3WHL4B20 4 Kutup 4,5kA B Tipi 20A Otm.Sig.                    495,00  
HDB3WHL4B25 4 Kutup 4,5kA B Tipi 25A Otm.Sig.                    495,00  
HDB3WHL4B32 4 Kutup 4,5kA B Tipi 32A Otm.Sig.                    526,00  
HDB3WHL4B40 4 Kutup 4,5kA B Tipi 40A Otm.Sig.                    548,00  
HDB3WHL4B50 4 Kutup 4,5kA B Tipi 50A Otm.Sig.                    610,00  
HDB3WHL4B63 4 Kutup 4,5kA B Tipi 63A Otm.Sig.                    694,00  
HDB3WHL1C1 1 Kutup 4,5kA C Tipi 1A Otm.Sig.                    123,00  
HDB3WHL1C2 1 Kutup 4,5kA C Tipi 2A Otm.Sig.                    123,00  
HDB3WHL1C3 1 Kutup 4,5kA C Tipi 3A Otm.Sig.                    123,00  
HDB3WHL1C4 1 Kutup 4,5kA C Tipi 4A Otm.Sig.                    123,00  
HDB3WHL1C6 1 Kutup 4,5kA C Tipi 6A Otm.Sig.                    105,00  
HDB3WHL1C10 1 Kutup 4,5kA C Tipi 10A Otm.Sig.                       95,00  
HDB3WHL1C16 1 Kutup 4,5kA C Tipi 16A Otm.Sig.                       95,00  
HDB3WHL1C20 1 Kutup 4,5kA C Tipi 20A Otm.Sig.                       95,00  
HDB3WHL1C25 1 Kutup 4,5kA C Tipi 25A Otm.Sig.                       95,00  
HDB3WHL1C32 1 Kutup 4,5kA C Tipi 32A Otm.Sig.                    123,00  
HDB3WHL1C40 1 Kutup 4,5kA C Tipi 40A Otm.Sig.                    126,00  
HDB3WHL1C50 1 Kutup 4,5kA C Tipi 50A Otm.Sig.                    148,00  
HDB3WHL1C63 1 Kutup 4,5kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    154,00  
HDB3WHL2C2 2 Kutup 4,5kA C Tipi 2A Otm.Sig.                    272,00  
HDB3WHL2C3 2 Kutup 4,5kA C Tipi 3A Otm.Sig.                    272,00  
HDB3WHL2C6 2 Kutup 4,5kA C Tipi 6A Otm.Sig.                    272,00  
HDB3WHL2C10 2 Kutup 4,5kA C Tipi 10A Otm.Sig.                    251,00  
HDB3WHL2C16 2 Kutup 4,5kA C Tipi 16A Otm.Sig.                    251,00  
HDB3WHL2C20 2 Kutup 4,5kA C Tipi 20A Otm.Sig.                    251,00  
HDB3WHL2C25 2 Kutup 4,5kA C Tipi 25A Otm.Sig.                    251,00  
HDB3WHL2C32 2 Kutup 4,5kA C Tipi 32A Otm.Sig.                    284,00  
HDB3WHL2C40 2 Kutup 4,5kA C Tipi 40A Otm.Sig.                    294,00  
HDB3WHL2C50 2 Kutup 4,5kA C Tipi 50A Otm.Sig.                    312,00  
HDB3WHL2C63 2 Kutup 4,5kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    312,00  
HDB3WHL3C2 3 Kutup 4,5kA C Tipi 2A Otm.Sig.                    423,00  
HDB3WHL3C3 3 Kutup 4,5kA C Tipi 3A Otm.Sig.                    423,00  
HDB3WHL3C6 3 Kutup 4,5kA C Tipi 6A Otm.Sig.                    423,00  
HDB3WHL3C10 3 Kutup 4,5kA C Tipi 10A Otm.Sig.                    353,00  
HDB3WHL3C16 3 Kutup 4,5kA C Tipi 16A Otm.Sig.                    353,00  
HDB3WHL3C20 3 Kutup 4,5kA C Tipi 20A Otm.Sig.                    353,00  
HDB3WHL3C25 3 Kutup 4,5kA C Tipi 25A Otm.Sig.                    353,00  
HDB3WHL3C32 3 Kutup 4,5kA C Tipi 32A Otm.Sig.                    387,00  
HDB3WHL3C40 3 Kutup 4,5kA C Tipi 40A Otm.Sig.                    402,00  
HDB3WHL3C50 3 Kutup 4,5kA C Tipi 50A Otm.Sig.                    454,00  
HDB3WHL3C63 3 Kutup 4,5kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    479,00  
HDB3WHL4C2 4 Kutup 4,5kA C Tipi 2A Otm.Sig.                    538,00  
HDB3WHL4C3 4 Kutup 4,5kA C Tipi 3A Otm.Sig.                    538,00  
HDB3WHL4C6 4 Kutup 4,5kA C Tipi 6A Otm.Sig.                    538,00  
HDB3WHL4C10 4 Kutup 4,5kA C Tipi 10A Otm.Sig.                    495,00  
HDB3WHL4C16 4 Kutup 4,5kA C Tipi 16A Otm.Sig.                    495,00  
HDB3WHL4C20 4 Kutup 4,5kA C Tipi 20A Otm.Sig.                    495,00  
HDB3WHL4C25 4 Kutup 4,5kA C Tipi 25A Otm.Sig.                    495,00  
HDB3WHL4C32 4 Kutup 4,5kA C Tipi 32A Otm.Sig.                    526,00  
HDB3WHL4C40 4 Kutup 4,5kA C Tipi 40A Otm.Sig.                    548,00  
HDB3WHL4C50 4 Kutup 4,5kA C Tipi 50A Otm.Sig.                    610,00  
HDB3WHL4C63 4 Kutup 4,5kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    694,00  
HDB3wHN1B1 1 Kutup 6kA B Tipi 1A Otm.Sig.                    128,00  
HDB3wHN1B2 1 Kutup 6kA B Tipi 2A Otm.Sig.                    128,00  
HDB3wHN1B3 1 Kutup 6kA B Tipi 3A Otm.Sig.                    131,00  
HDB3wHN1B4 1 Kutup 6kA B Tipi 4A Otm.Sig.                    131,00  
HDB3wHN1B6 1 Kutup 6kA B Tipi 6A Otm.Sig.                    121,00  
HDB3wHN1B10 1 Kutup 6kA B Tipi 10A Otm.Sig.                    105,00  
HDB3wHN1B16 1 Kutup 6kA B Tipi 16A Otm.Sig.                    105,00  
HDB3wHN1B20 1 Kutup 6kA B Tipi 20A Otm.Sig.                    105,00  
HDB3wHN1B25 1 Kutup 6kA B Tipi 25A Otm.Sig.                    105,00  
HDB3wHN1B32 1 Kutup 6kA B Tipi 32A Otm.Sig.                    130,00  
HDB3wHN1B40 1 Kutup 6kA B Tipi 40A Otm.Sig.                    141,00  
HDB3wHN1B50 1 Kutup 6kA B Tipi 50A Otm.Sig.                    171,00  
HDB3wHN1B63 1 Kutup 6kA B Tipi 63A Otm.Sig.                    180,00  
HDB3wHN2B2 2 Kutup 6kA B Tipi 2A Otm.Sig.                    371,00  
HDB3wHN2B6 2 Kutup 6kA B Tipi 6A Otm.Sig.                    300,00  
HDB3wHN2B10 2 Kutup 6kA B Tipi 10A Otm.Sig.                    300,00  
HDB3wHN2B16 2 Kutup 6kA B Tipi 16A Otm.Sig.                    300,00  
HDB3wHN2B20 2 Kutup 6kA B Tipi 20A Otm.Sig.                    300,00  
HDB3wHN2B25 2 Kutup 6kA B Tipi 25A Otm.Sig.                    300,00  
HDB3wHN2B32 2 Kutup 6kA B Tipi 32A Otm.Sig.                    331,00  
HDB3wHN2B40 2 Kutup 6kA B Tipi 40A Otm.Sig.                    359,00  
HDB3wHN2B50 2 Kutup 6kA B Tipi 50A Otm.Sig.                    374,00  
HDB3wHN2B63 2 Kutup 6kA B Tipi 63A Otm.Sig.                    384,00  
HDB3wHN3B2 3 Kutup 6kA B Tipi 2A Otm.Sig.                    484,00  
HDB3wHN3B6 3 Kutup 6kA B Tipi 6A Otm.Sig.                    392,00  
HDB3wHN3B10 3 Kutup 6kA B Tipi 10A Otm.Sig.                    392,00  
HDB3wHN3B16 3 Kutup 6kA B Tipi 16A Otm.Sig.                    392,00  
HDB3wHN3B20 3 Kutup 6kA B Tipi 20A Otm.Sig.                    392,00  
HDB3wHN3B25 3 Kutup 6kA B Tipi 25A Otm.Sig.                    392,00  
HDB3wHN3B32 3 Kutup 6kA B Tipi 32A Otm.Sig.                    435,00  
HDB3wHN3B40 3 Kutup 6kA B Tipi 40A Otm.Sig.                    444,00  
HDB3wHN3B50 3 Kutup 6kA B Tipi 50A Otm.Sig.                    466,00  
HDB3wHN3B63 3 Kutup 6kA B Tipi 63A Otm.Sig.                    481,00  
HDB3wHN4B2 4 Kutup 6kA B Tipi 2A Otm.Sig.                    687,00  
HDB3wHN4B6 4 Kutup 6kA B Tipi 6A Otm.Sig.                    656,00  
HDB3wHN4B10 4 Kutup 6kA B Tipi 10A Otm.Sig.                    510,00  
HDB3wHN4B16 4 Kutup 6kA B Tipi 16A Otm.Sig.                    510,00  
HDB3wHN4B20 4 Kutup 6kA B Tipi 20A Otm.Sig.                    510,00  
HDB3wHN4B25 4 Kutup 6kA B Tipi 25A Otm.Sig.                    510,00  
HDB3wHN4B32 4 Kutup 6kA B Tipi 32A Otm.Sig.                    544,00  
HDB3wHN4B40 4 Kutup 6kA B Tipi 40A Otm.Sig.                    613,00  
HDB3wHN4B50 4 Kutup 6kA B Tipi 50A Otm.Sig.                    681,00  
HDB3wHN4B63 4 Kutup 6kA B Tipi 63A Otm.Sig.                    756,00  
HDB3wHN1C1 1 Kutup 6kA C Tipi 1A Otm.Sig.                    128,00  
HDB3wHN1C2 1 Kutup 6kA C Tipi 2A Otm.Sig.                    128,00  
HDB3wHN1C3 1 Kutup 6kA C Tipi 3A Otm.Sig.                    131,00  
HDB3wHN1C4 1 Kutup 6kA C Tipi 4A Otm.Sig.                    131,00  
HDB3wHN1C6 1 Kutup 6kA C Tipi 6A Otm.Sig.                    121,00  
HDB3wHN1C10 1 Kutup 6kA C Tipi 10A Otm.Sig.                    105,00  
HDB3wHN1C16 1 Kutup 6kA C Tipi 16A Otm.Sig.                    105,00  
HDB3wHN1C20 1 Kutup 6kA C Tipi 20A Otm.Sig.                    105,00  
HDB3wHN1C25 1 Kutup 6kA C Tipi 25A Otm.Sig.                    105,00  
HDB3wHN1C32 1 Kutup 6kA C Tipi 32A Otm.Sig.                    130,00  
HDB3wHN1C40 1 Kutup 6kA C Tipi 40A Otm.Sig.                    141,00  
HDB3wHN1C50 1 Kutup 6kA C Tipi 50A Otm.Sig.                    171,00  
HDB3wHN1C63 1 Kutup 6kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    180,00  
HDB3wHN2C2 2 Kutup 6kA C Tipi 2A Otm.Sig.                    371,00  
HDB3wHN2C6 2 Kutup 6kA C Tipi 6A Otm.Sig.                    300,00  
HDB3wHN2C10 2 Kutup 6kA C Tipi 10A Otm.Sig.                    300,00  
HDB3wHN2C16 2 Kutup 6kA C Tipi 16A Otm.Sig.                    300,00  
HDB3wHN2C20 2 Kutup 6kA C Tipi 20A Otm.Sig.                    300,00  
HDB3wHN2C25 2 Kutup 6kA C Tipi 25A Otm.Sig.                    300,00  
HDB3wHN2C32 2 Kutup 6kA C Tipi 32A Otm.Sig.                    331,00  
HDB3wHN2C40 2 Kutup 6kA C Tipi 40A Otm.Sig.                    359,00  
HDB3wHN2C50 2 Kutup 6kA C Tipi 50A Otm.Sig.                    374,00  
HDB3wHN2C63 2 Kutup 6kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    384,00  
HDB3wHN3C2 3 Kutup 6kA C Tipi 2A Otm.Sig.                    484,00  
HDB3wHN3C6 3 Kutup 6kA C Tipi 6A Otm.Sig.                    392,00  
HDB3wHN3C10 3 Kutup 6kA C Tipi 10A Otm.Sig.                    392,00  
HDB3wHN3C16 3 Kutup 6kA C Tipi 16A Otm.Sig.                    392,00  
HDB3wHN3C20 3 Kutup 6kA C Tipi 20A Otm.Sig.                    392,00  
HDB3wHN3C25 3 Kutup 6kA C Tipi 25A Otm.Sig.                    392,00  
HDB3wHN3C32 3 Kutup 6kA C Tipi 32A Otm.Sig.                    435,00  
HDB3wHN3C40 3 Kutup 6kA C Tipi 40A Otm.Sig.                    444,00  
HDB3wHN3C50 3 Kutup 6kA C Tipi 50A Otm.Sig.                    466,00  
HDB3wHN3C63 3 Kutup 6kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    481,00  
HDB3wHN4C2 4 Kutup 6kA C Tipi 2A Otm.Sig.                    687,00  
HDB3wHN4C6 4 Kutup 6kA C Tipi 6A Otm.Sig.                    656,00  
HDB3wHN4C10 4 Kutup 6kA C Tipi 10A Otm.Sig.                    510,00  
HDB3wHN4C16 4 Kutup 6kA C Tipi 16A Otm.Sig.                    510,00  
HDB3wHN4C20 4 Kutup 6kA C Tipi 20A Otm.Sig.                    510,00  
HDB3wHN4C25 4 Kutup 6kA C Tipi 25A Otm.Sig.                    510,00  
HDB3wHN4C32 4 Kutup 6kA C Tipi 32A Otm.Sig.                    544,00  
HDB3wHN4C40 4 Kutup 6kA C Tipi 40A Otm.Sig.                    613,00  
HDB3wHN4C50 4 Kutup 6kA C Tipi 50A Otm.Sig.                    681,00  
HDB3wHN4C63 4 Kutup 6kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    756,00  
HDB3WSD Hata Bildirim Kontağı (HDB3W)                    287,00  
HDB3WOF Yardımcı Kontak (HDB3W)                    220,00  
HDB3WMO220 Açtırma Bobini (HDB3W)                    748,00  
HDB9H63A1C6 1 Kutup 10kA C Tipi 6A Otm.Sig.                    218,00  
HDB9H63A1C10 1 Kutup 10kA C Tipi 10A Otm.Sig.                    205,00  
HDB9H63A1C16 1 Kutup 10kA C Tipi 16A Otm.Sig.                    205,00  
HDB9H63A1C20 1 Kutup 10kA C Tipi 20A Otm.Sig.                    205,00  
HDB9H63A1C25 1 Kutup 10kA C Tipi 25A Otm.Sig.                    205,00  
HDB9H63A1C32 1 Kutup 10kA C Tipi 32A Otm.Sig.                    218,00  
HDB9H63A1C40 1 Kutup 10kA C Tipi 40A Otm.Sig.                    230,00  
HDB9H63A1C50 1 Kutup 10kA C Tipi 50A Otm.Sig.                    282,00  
HDB9H63A1C63 1 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    343,00  
HDB9H63A2C6 2 Kutup 10kA C Tipi 6A Otm.Sig.                    508,00  
HDB9H63A2C10 2 Kutup 10kA C Tipi 10A Otm.Sig.                    462,00  
HDB9H63A2C16 2 Kutup 10kA C Tipi 16A Otm.Sig.                    462,00  
HDB9H63A2C20 2 Kutup 10kA C Tipi 20A Otm.Sig.                    462,00  
HDB9H63A2C25 2 Kutup 10kA C Tipi 25A Otm.Sig.                    462,00  
HDB9H63A2C32 2 Kutup 10kA C Tipi 32A Otm.Sig.                    520,00  
HDB9H63A2C40 2 Kutup 10kA C Tipi 40A Otm.Sig.                    572,00  
HDB9H63A2C50 2 Kutup 10kA C Tipi 50A Otm.Sig.                    628,00  
HDB9H63A2C63 2 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    717,00  
HDB9H63A3C6 3 Kutup 10kA C Tipi 6A Otm.Sig.                    628,00  
HDB9H63A3C10 3 Kutup 10kA C Tipi 10A Otm.Sig.                    672,00  
HDB9H63A3C16 3 Kutup 10kA C Tipi 16A Otm.Sig.                    672,00  
HDB9H63A3C20 3 Kutup 10kA C Tipi 20A Otm.Sig.                    672,00  
HDB9H63A3C25 3 Kutup 10kA C Tipi 25A Otm.Sig.                    672,00  
HDB9H63A3C32 3 Kutup 10kA C Tipi 32A Otm.Sig.                    684,00  
HDB9H63A3C40 3 Kutup 10kA C Tipi 40A Otm.Sig.                    700,00  
HDB9H63A3C50 3 Kutup 10kA C Tipi 50A Otm.Sig.                    792,00  
HDB9H63A3C63 3 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    895,00  
HDB9H63A4C6 4 Kutup 10kA C Tipi 6A Otm.Sig.                    869,00  
HDB9H63A4C10 4 Kutup 10kA C Tipi 10A Otm.Sig.                    827,00  
HDB9H63A4C16 4 Kutup 10kA C Tipi 16A Otm.Sig.                    827,00  
HDB9H63A4C20 4 Kutup 10kA C Tipi 20A Otm.Sig.                    827,00  
HDB9H63A4C25 4 Kutup 10kA C Tipi 25A Otm.Sig.                    827,00  
HDB9H63A4C32 4 Kutup 10kA C Tipi 32A Otm.Sig.                    866,00  
HDB9H63A4C40 4 Kutup 10kA C Tipi 40A Otm.Sig.                    935,00  
HDB9H63A4C50 4 Kutup 10kA C Tipi 50A Otm.Sig.                 1.159,00  
HDB9H63A4C63 4 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig.                 1.199,00  
HDB9H63A1B16 1 Kutup 10kA B Tipi 16A Otm.Sig.                    205,00  
HDB9H63A1B20 1 Kutup 10kA B Tipi 20A Otm.Sig.                    205,00  
HDB9H63A1B25 1 Kutup 10kA B Tipi 25A Otm.Sig.                    205,00  
HDB9H63A1B32 1 Kutup 10kA B Tipi 32A Otm.Sig.                    218,00  
HDB9H63A1B40 1 Kutup 10kA B Tipi 40A Otm.Sig.                    230,00  
HDB9H63A1B50 1 Kutup 10kA B Tipi 50A Otm.Sig.                    282,00  
HDB9H63A1B63 1 Kutup 10kA B Tipi 63A Otm.Sig.                    343,00  
HDB9H63A3B16 3 Kutup 10kA B Tipi 16A Otm.Sig.                    672,00  
HDB9H63A3B20 3 Kutup 10kA B Tipi 20A Otm.Sig.                    672,00  
HDB9H63A3B25 3 Kutup 10kA B Tipi 25A Otm.Sig.                    672,00  
HDB9H63A3B32 3 Kutup 10kA B Tipi 32A Otm.Sig.                    684,00  
HDB9H63A3B40 3 Kutup 10kA B Tipi 40A Otm.Sig.                    700,00  
HDB9H63A3B50 3 Kutup 10kA B Tipi 50A Otm.Sig.                    792,00  
HDB9H63A3B63 3 Kutup 10kA B Tipi 63A Otm.Sig.                    895,00  
HDB3w125H1C63 1 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    343,00  
HDB3w125H1C80 1 Kutup 10kA C Tipi 80A Otm.Sig.                    566,00  
HDB3w125H1C100 1 Kutup 10kA C Tipi 100A Otm.Sig.                    581,00  
HDB3w125H1C125 1 Kutup 10kA C Tipi 125A Otm.Sig.                    646,00  
HDB3w125H2C63 2 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    717,00  
HDB3w125H2C80 2 Kutup 10kA C Tipi 80A Otm.Sig.                 1.156,00  
HDB3w125H2C100 2 Kutup 10kA C Tipi 100A Otm.Sig.                 1.527,00  
HDB3w125H2C125 2 Kutup 10kA C Tipi 125A Otm.Sig.                 1.986,00  
HDB3w125H3C63 3 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig.                    895,00  
HDB3w125H3C80 3 Kutup 10kA C Tipi 80A Otm.Sig.                 1.850,00  
HDB3w125H3C100 3 Kutup 10kA C Tipi 100A Otm.Sig.                 1.945,00  
HDB3w125H3C125 3 Kutup 10kA C Tipi 125A Otm.Sig.                 2.219,00  
HDB3w125H4C63 4 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig.                 1.199,00  
HDB3w125H4C80 4 Kutup 10kA C Tipi 80A Otm.Sig.                 2.075,00  
HDB3w125H4C100 4 Kutup 10kA C Tipi 100A Otm.Sig.                 2.621,00  
HDB3w125H4C125 4 Kutup 10kA C Tipi 125A Otm.Sig.                 3.200,00  
HDB3VR225SC 6kA 30mA  25 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi                      805,00  
HDB3VR232SC 6kA 30mA  32 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi                      805,00  
HDB3VR240SC 6kA 30mA  40 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi                       805,00  
HDB3VR263SC 6kA 30mA  63 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi                      913,00  
HDB3VR225TC 6kA 300mA  25 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi                      805,00  
HDB3VR232TC 6kA 300mA  32 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi                      805,00  
HDB3VR240TC 6kA 300mA  40 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi                       805,00  
HDB3VR263TC 6kA 300mA  63 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi                      913,00  
HDB3VR280TC 6kA 300mA  80 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi                   1.301,00  
HDB3VR2100TC 6kA 300mA  100 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi                   1.405,00  
HDB3VR425SC 6kA 30mA  25 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi                   1.146,00  
HDB3VR432SC 6kA 30mA  32 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi                   1.146,00  
HDB3VR440SC 6kA 30mA  40 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi                    1.146,00  
HDB3VR463SC 6kA 30mA  63 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi                   1.335,00  
HDB3VR480SC 6kA 30mA  80 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi                   1.911,00  
HDB3VR4100SC 6kA 30mA  100 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi                   2.070,00  
HDB3VR425TC 6kA 300mA  25 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi                   1.146,00  
HDB3VR432TC 6kA 300mA  32 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi                   1.146,00  
HDB3VR440TC 6kA 300mA  40 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi                    1.146,00  
HDB3VR463TC 6kA 300mA  63 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi                   1.335,00  
HDB3VR480TC 6kA 300mA  80 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi                   1.911,00  
HDB3VR4100TC 6kA 300mA  100 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi                   2.070,00  
HDM363F2533XX 50kA 3 Kutup 25A Sabit T.M.Ş                 2.061,00  
HDM363F3233XX 50kA 3 Kutup 32A Sabit T.M.Ş                 2.061,00  
HDM363F4033XX 50kA 3 Kutup 40A Sabit T.M.Ş                 2.061,00  
HDM363F5033XX 50kA 3 Kutup 50A Sabit T.M.Ş                 2.061,00  
HDM363F6333XX 50kA 3 Kutup 63A Sabit T.M.Ş                 2.061,00  
HDM3100N8033XX 50kA 3 Kutup 80A Sabit T.M.Ş                 2.367,00  
HDM3100N10033XX 50kA 3 Kutup 100A Sabit T.M.Ş                 2.367,00  
HDM3160N12533XX 60kA 3 Kutup 125A Sabit T.M.Ş                 2.657,00  
HDM3160N16033XX 60kA 3 Kutup 160A Sabit T.M.Ş                 3.019,00  
HDM3250N20033XX 60kA 3 Kutup 200A Sabit T.M.Ş                 3.703,00  
HDM3250N25033XX 60kA 3 Kutup 250A Sabit T.M.Ş                 4.162,00  
HDM3400N31533XX 70kA 3 Kutup 315A Sabit T.M.Ş                 8.725,00  
HDM3400N40033XX 70kA 3 Kutup 400A Sabit T.M.Ş                 9.133,00  
HDM3630N50033XX 70kA 3 Kutup 500A Sabit T.M.Ş               12.390,00  
HDM3630N63033XX 70kA 3 Kutup 630A Sabit T.M.Ş               13.112,00  
HDM3800F80033XX 70kA 3 Kutup 800A Sabit T.M.Ş               22.197,00  
HDM31600N100033XX 70kA 3 Kutup 1000A Sabit T.M.Ş               41.932,00  
HDM31600N125033XX 70kA 3 Kutup 1250A Sabit T.M.Ş               48.205,00  
HDM31600N160033XX 70kA 3 Kutup 1600A Sabit T.M.Ş               58.816,00  
HDM363F40B3XX 50kA 4 Kutup 40A Sabit T.M.Ş 4 Kutup                 3.474,00  
HDM363F50B3XX 50kA 4 Kutup 50A Sabit T.M.Ş 4 Kutup                 3.474,00  
HDM363F63B3XX 50kA 4 Kutup 63A Sabit T.M.Ş 4 Kutup                 3.474,00  
HDM3100N80B3XX 50kA 4 Kutup 80A Sabit T.M.Ş 4 Kutup                 3.908,00  
HDM3100N100B3XX 50kA 4 Kutup 100A Sabit T.M.Ş 4 Kutup                 3.908,00  
HDM3160N125B3XX 60kA 4 Kutup 125A Sabit T.M.Ş 4 Kutup                 4.779,00  
HDM3160N160B3XX 60kA 4 Kutup 160A Sabit T.M.Ş 4 Kutup                 5.471,00  
HDM3250N200B3XX 60kA 4 Kutup 200A Sabit T.M.Ş 4 Kutup                 6.873,00  
HDM3250N250B3XX 60kA 4 Kutup 250A Sabit T.M.Ş 4 Kutup                 6.990,00  
HDM3400N315B3XX 70kA 4 Kutup 315A Sabit T.M.Ş 4 Kutup               13.204,00  
HDM3400N400B3XX 70kA 4 Kutup 400A Sabit T.M.Ş 4 Kutup               13.919,00  
HDM3630N500B3XX 70kA 4 Kutup 500A Sabit T.M.Ş 4 Kutup               16.989,00  
HDM3630N630B3XX 70kA 4 Kutup 630A Sabit T.M.Ş 4 Kutup               19.701,00  
HDM3800F800B3XX 70kA 4 Kutup 800A Sabit T.M.Ş 4 Kutup               26.611,00  
HDM363OF11K1BL 25A-63A Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC)                    384,00  
HDM3100FNOF11K1BL 80A-100A Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC)                    438,00  
HDM3250OF11K1BL 125A-250A Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC)                    579,00  
HDM3630OF11K1BL 315A-630A Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC)                    704,00  
HDM31600OF12K2BR 1000A-1600A Yardımcı Kontak (Sağ) (2NO 2NC)                    815,00  
HDM3250HL1 125A-250A Dairesel Uzatma Kolu                 1.181,00  
HDM3630HL1 315A-630A Dairesel Uzatma Kolu                 1.228,00  
HDM3800HL1 800A Dairesel Uzatma Kolu                 1.353,00  
HDM31600HL2 1000A-1600A Kare Uzatma Kolu                 5.727,00  
HDM363MX1A2 25A-63A Açtırma Bobini (Sol) AC230V                    784,00  
HDM3100FNMX1A2 80A-100A Açtırma Bobini (Sol) AC230V                    804,00  
HDM3250MX1A2 125A-250A Açtırma Bobini (Sol) AC230V                 1.014,00  
HDM3630MX1A2 HDM3 315A-630A Açtırma Bobini (Sol) / HDM3E -800A Açtırma Bobini AC230V                 1.911,00  
HDM3800MX1A2R 800A Açtırma Bobini (Sol) AC230V                 2.099,00  
HDM31600MX1A2L 1000A-1600A Açtırma Bobini (Sol) AC230V                 1.625,00  
HDM363D1A2 25A-63A  Motor Mekanizması AC230V                 9.153,00  
HDM3100FND1A2 80A-100A  Motor Mekanizması AC230V                 9.153,00  
HDM3250FD1A2 125A-250A  Motor Mekanizması AC230V                 9.750,00  
HDM3630D1A2 315A-630A  Motor Mekanizması AC230V               15.378,00  
HDM3800D1A2 800A Motor Mekanizması AC230V               16.474,00  
HDM31600CD1A2 1000A-1600A Motor Mekanizması AC230V               29.417,00  
HDM3S160M02531XX 35kA 3 Kutup 25A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup                 3.224,00  
HDM3S160M04031XX 35kA 3 Kutup 40A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup                 3.224,00  
HDM3S160M06333XX 35kA 3 Kutup 63A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup                 3.224,00  
HDM3S160M08033XX 35kA 3 Kutup 80A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup                 3.023,00  
HDM3S160M10033XX 35kA 3 Kutup 100A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup                 3.023,00  
HDM3S160M12533XX 35kA 3 Kutup 125A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup                 3.811,00  
HDM3S160M16033XX 35kA 3 Kutup 160A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup                 3.936,00  
HDM3S250M20033XX 35kA 3 Kutup 200A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup                 4.810,00  
HDM3S250M25033XX 35kA 3 Kutup 250A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup                 5.259,00  
HDM3S400M40033XX 50kA 3 Kutup 400A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup               11.159,00  
HDM3S630M50033XX 50kA 3 Kutup 500A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup               16.092,00  
HDM3S630M63033XX 50kA 3 Kutup 530A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup               18.862,00  
HDM3E800M80033XX 50kA 3 Kutup 800A Ayar Sahalı Kompakt Şalter               25.464,00  
HDM3E16M163F555L 50kA 3 Kutup 1600A Ayar SahalI Kompakt Şalter               76.877,00  
HDM3E16M163FNNNL 50kA 3 Kutup 1600A Ayar Sahalı Kompakt Şalter MX/MN/Motor Mek.             108.499,00  
HDM3S160M040B1XX 35kA 4 Kutup 40A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup                 4.325,00  
HDM3S160M063B3XX 35kA 4 Kutup 63A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup                 4.325,00  
HDM3S160M080B3XX 35kA 4 Kutup 80A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup                 4.499,00  
HDM3S160M100B3XX 35kA 4 Kutup 100A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup                 4.499,00  
HDM3S160M125B3XX 35kA 4 Kutup 125A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup                 6.742,00  
HDM3S160M160B3XX 35kA 4 Kutup 160A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup                 7.287,00  
HDM3S250M200B3XX 35kA 4 Kutup 200A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup                 8.010,00  
HDM3S250M250B3XX 35kA 4 Kutup 250A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup                 8.484,00  
HDM3S400M400B3XX 50kA 4 Kutup 400A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup               19.937,00  
HDM3S630M500B3XX 50kA 4 Kutup 500A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup               24.734,00  
HDM3S630M630B3XX 50kA 4 Kutup 530A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup               28.433,00  
HDM3E800M800C3XX 50kA 4 Kutup 800A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter               28.839,00  
HDM3E16M164F555L 50kA 4 Kutup 1600A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter               97.852,00  
HDM3E16M164FNNNL 50kA 4 Kutup 1600A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter MX/MN/Motor Mek.             120.478,00  
HDM3S160OF11L HDM3s 25A-160A Yardımcı kontak (sol) (1NO 1NC)                    369,00  
HDM3S250OF11L HDM3s 200A-250A Yardımcı kontak (sol) (1NO 1NC)                    431,00  
HDM3S630OF11L HDM3s 400A-630A Yardımcı kontak (sol) (1NO 1NC)                    526,00  
HDM3S160MOA2 HDM3s 25A-160A Motor Mekanizması AC230V                 8.303,00  
HDM3S250MOA2 HDM3s 200A-250A Motor Mekanizması AC230V                 7.898,00  
HDM3S630MOA2 HDM3s 400A-630A Motor Mekanizması AC230V               12.133,00  
HDM3E800D2 HDM3E-800A Motor Mekanizması AC230V               19.505,00  
HDM3S160H2 HDM3s 25A-160A Kare Uzatma Kolu                    977,00  
HDM3S250H2 HDM3s 200A-250A Kare Uzatma Kolu                 1.068,00  
HDM3S630H2 HDM3s 400A-630A Kare Uzatma Kolu                 1.258,00  
HDM3S160MN2A2R HDM3s 25A-160A Düşük Gerilim Bobini (Sağ) AC230V                  1.524,00  
HDM3S250MN2A2R HDM3s 200A-250A Düşük Gerilim Bobini (Sağ) AC230V                  1.766,00  
HDM3S630MN2A2R HDM3s 400A-630A Düşük Gerilim Bobini (Sağ) AC230V                  2.393,00  
HDM3E400630MNA2L HDM3E- 800A Düşük Gerilim Bobini (Sol) AC230V                 2.462,00  
HDM3S160MX1A2R HDM3s 25A-160A Açtırma Bobini (sağ) AC230V                     612,00  
HDM3S250MX1A2R HDM3s 200A-250A Açtırma Bobini (sağ) AC230V                     672,00  
HDM3S630MX1A2R HDM3s 400A-630A Açtırma Bobini (sağ) AC230V                  1.635,00  
HDM3630MX1A2 HDM3 315A-630A Açtırma Bobini (Sol) / HDM3E -800A Açtırma Bobini AC230V                 1.911,00  
HDW316M083FH5554M 50 kA 800A Açık Tip Güç Şalteri 3P               64.926,00  
HDW316M103FH5554M 50 kA 1000A Açık Tip Güç Şalteri 3P               66.103,00  
HDW320M123FH5556M 80 kA 1250A Açık Tip Güç Şalteri 3P               73.429,00  
HDW320M163FH5556M 80 kA 1600A Açık Tip Güç Şalteri 3P               76.639,00  
HDW320M203FH5556M 80 kA 2000A Açık Tip Güç Şalteri 3P               89.551,00  
HDW332M253FH5556M 80 kA 2500A Açık Tip Güç Şalteri 3P             114.767,00  
HDW332M323FH5556M 80 kA 3200A Açık Tip Güç Şalteri 3P             129.345,00  
HDW340M403FH5554M 100 kA 4000A Açık Tip Güç Şalteri 3P             145.819,00  
HDW316M104FHNNN4M 50 kA 1000A Açık Tip Güç Şalteri 4P               99.773,00  
HDW320M124FHNNN6M 80 kA 1250A Açık Tip Güç Şalteri 4P             100.296,00  
HDW320M164FHNNN6M 80 kA 1600A Açık Tip Güç Şalteri 4P             103.751,00  
HDW320M204FHNNN6M 80 kA 2000A Açık Tip Güç Şalteri 4P             112.994,00  
HDW332M254FHNNN6M 80 kA 2500A Açık Tip Güç Şalteri 4P             143.766,00  
HDW332M324FHNNN6M 80 kA 3200A Açık Tip Güç Şalteri 4P             166.927,00  
HDW340M404FHNNN4M 100 kA 4000A Açık Tip Güç Şalteri 4P             211.999,00  
HDW3MX2A Açtırma Bobini AC230V (800A/1000A/4000A)                 3.477,00  
HDW3MX12A Açtırma Bobini AC230V (1250A/1600A/2000A/2500A/3200A)                 1.815,00  
HDW3XF2A Kapama Bobini AC230V (800A/1000A/4000A)                 3.457,00  
HDW3XF12A Kapama Bobini AC230V (1250A/1600A/2000A/2500A/3200A)                 1.815,00  
HDW3MN2A Düşük Gerilim Bobini AC230V (800A/1000A/4000A)                 3.619,00  
HDW3MN12A Düşük Gerilim Bobini AC230V (1250A/1600A/2000A/2500A/3200A)                 4.630,00  
HDW3MNR2A Gecikmeli Düşük Gerilim Bobini AC230V (800A/1000A/4000A)                 3.524,00  
HDW3MNR12A Gecikmeli Düşük Gerilim Bobini AC230V (1250A/1600A/2000A/2500A/3200A)                 5.587,00  
HDW3MCH162A Motor Mekanizması AC230V (800A/1000A)                 7.459,00  
HDW3MCH202A Motor Mekanizması AC230V (1250A/1600A/2000A)                 4.845,00  
HDW3MCH322A Motor Mekanizması AC230V (2500A/3200A)                 5.112,00  
HDW3MCH402A Motor Mekanizması AC230V (4000A)                 6.265,00  
HDW316FL2 Mekanik Kilit (Kablolu Tip) (800A/1000A)                 6.921,00  
HDW332FL2 Mekanik Kilit (Kablolu Tip) (1250A/1600A/2000A/2500A/3200A)                 7.496,00  
HDW340DL2 Mekanik Kilit (Kablolu Tip) (4000A)                 7.477,00  
HDM3L12F040B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 40A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)                 6.111,00  
HDM3L12F050B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 50A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)                 6.111,00  
HDM3L12F063B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 63A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)                 6.171,00  
HDM3L12F080B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 80A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)                 6.171,00  
HDM3L12F100B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 100A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)                 6.171,00  
HDM3L25F125B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 125A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)                 6.929,00  
HDM3L25F160B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 160A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)                 7.603,00  
HDM3L25F180B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 180A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)                 8.131,00  
HDM3L25F200B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 200A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)               10.740,00  
HDM3L25F225B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 225A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)               11.055,00  
HDM3L25F250B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 250A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)               11.990,00  
HDM3L40F315B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 315A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)               19.163,00  
HDM3L40F350B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 350A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)               19.629,00  
HDM3L40F400B320AB1 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 400A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)               19.952,00  
HDM3L63F500B320AB3 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 500A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)               24.674,00  
HDM3L63F630B320AB3 Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 630A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı)               26.173,00  
HDM3100FNOF11K1BL Yardımcı kontak (Sol) HDM3L (40A-100A) 1A+1K                    438,00  
HDM3250OF11K1BL Yardımcı kontak (Sol) HDM3L (125A-250A) 1A+1K                    579,00  
HDM3630OF11K1BL Yardımcı kontak (Sol) HDM3L (315A-400A) 1A+1K                    704,00  
HDM3800OF11K1BL Yardımcı kontak (Sol) HDM3L (500A-630A) 1A+1K                    759,00  
HRT1810382 Silindirik Sigorta 10X38mm     2A                       21,00  
HRT1810384 Silindirik Sigorta 10X38mm     4A                       21,00  
HRT1810386 Silindirik Sigorta 10X38mm     6A                       21,00  
HRT1810388 Silindirik Sigorta 10X38mm     8A                       21,00  
HRT18103810 Silindirik Sigorta 10X38mm     10A                       21,00  
HRT18103812 Silindirik Sigorta 10X38mm     12A                       21,00  
HRT18103816 Silindirik Sigorta 10X38mm     16A                       21,00  
HRT18103820 Silindirik Sigorta 10X38mm     20A                       21,00  
HRT18103825 Silindirik Sigorta 10X38mm     25A                       21,00  
HRT18103832 Silindirik Sigorta 10X38mm     32A                       21,00  
HRT1832Z Silindirik Sigorta Altlığı 1P 10X38mm                       61,00  
HRT1832Z2 Silindirik Sigorta Altlığı 2P 10X38mm                    139,00  
HRT1832Z3 Silindirik Sigorta Altlığı 3P 10X38mm                    198,00  
HRT1814512 Silindirik Sigorta 14X51mm     2A                       28,00  
HRT1814514 Silindirik Sigorta 14X51mm     4A                       28,00  
HRT1814516 Silindirik Sigorta 14X51mm     6A                       28,00  
HRT1814518 Silindirik Sigorta 14X51mm     8A                       28,00  
HRT18145110 Silindirik Sigorta 14X51mm     10A                       28,00  
HRT18145112 Silindirik Sigorta 14X51mm     12A                       28,00  
HRT18145116 Silindirik Sigorta 14X51mm     16A                       28,00  
HRT18145120 Silindirik Sigorta 14X51mm     20A                       28,00  
HRT18145125 Silindirik Sigorta 14X51mm     25A                       28,00  
HRT18145132 Silindirik Sigorta 14X51mm     32A                       28,00  
HRT18145140 Silindirik Sigorta 14X51mm     40A                       28,00  
HRT18145150 Silindirik Sigorta 14X51mm     50A                       28,00  
HRT18145163 Silindirik Sigorta 14X51mm     63A                       28,00  
HRT1863ZB Silindirik Sigorta Altlığı 1P 14X51mm                    139,00  
HRT1863Z2B Silindirik Sigorta Altlığı 2P 14X51mm                    287,00  
HRT1863Z3B Silindirik Sigorta Altlığı 3P 14X51mm                    421,00  
HDC60911M 9A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör                    433,00  
HDC61211M 12A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör                    462,00  
HDC61811M 18A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör                    541,00  
HDC62511M 25A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör                    727,00  
HDC63211M 32A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör                 1.096,00  
HDC64011M 40A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör                 1.796,00  
HDC65011M 50A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör                 2.122,00  
HDC66511M 65A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör                 2.624,00  
HDC68011M 80A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör                 3.464,00  
HDC69511M 95A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör                 3.769,00  
HDC60911B 9A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör                    433,00  
HDC61211B 12A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör                    462,00  
HDC61811B 18A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör                    541,00  
HDC62511B 25A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör                    727,00  
HDC63211B 32A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör                 1.096,00  
HDC64011B 40A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör                 1.796,00  
HDC65011B 50A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör                 2.122,00  
HDC66511B 65A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör                 2.624,00  
HDC68011B 80A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör                 3.464,00  
HDC69511B 95A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör                 3.769,00  
HDC611500M 115A 220V 50Hz Kontaktör                 6.886,00  
HDC615000M 150A 220V 50Hz Kontaktör                 7.262,00  
HDC618500M 185A 220V 50Hz Kontaktör                 9.929,00  
HDC622500M 225A 220V 50Hz Kontaktör               11.411,00  
HDC626500M 265A 220V 50Hz Kontaktör               13.287,00  
HDC633000M 330A 220V 50Hz Kontaktör               19.086,00  
HDC640000M 400A 220V 50Hz Kontaktör               19.437,00  
HDC650000M 500A 220V 50Hz Kontaktör               31.718,00  
HDC663000M 630A 220V 50Hz Kontaktör               40.170,00  
HFT634 HDC6 Açmada Gecikmeli Yard.Kontak 10-180S                    707,00  
HFT632 HDC6 Açmada Gecikmeli Yard.Kontak 0.1-30S                    707,00  
HFT630 HDC6 Açmada Gecikmeli Yard.Kontak 0.1-3S                    707,00  
HFT624 HDC6 Kapatmada Gecikmeli Yard.Kontak 10-180S                    707,00  
HFT622 HDC6 Kapatmada Gecikmeli Yard.Kontak 0.1-30S                    707,00  
HFT620 HDC6 Kapatmada Gecikmeli Yard.Kontak 0.1-3S                    707,00  
HFD640 HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 4NO                    226,00  
HFD631 HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 3NO 1NC                    226,00  
HFD622 HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 2NO 2NC                    226,00  
HFD613 HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 1NO 3NC                    226,00  
HFD604 HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 4NC                    226,00  
HFD611 HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 1NO 1NC                    156,00  
HFD620 HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 2NO                    149,00  
HFD602 HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 2NC                    156,00  
HFC620 HDC6 Yandan Yardımcı Kont. 2NO                    230,00  
HFC611 HDC6 Yandan Yardımcı Kont. 1NO 1NC                    230,00  
HFC602 HDC6 Yandan Yardımcı Kont. 2NC                    230,00  
HX6150M Yedek Bobin 115A~150A  220V 50Hz                 1.463,00  
HX6225M Yedek Bobin 185A~225A  220V 50Hz                 2.048,00  
HX6330M Yedek Bobin 265A~330A  220V 50Hz                 3.400,00  
HX6400M Yedek Bobin 400A  220V 50Hz                 4.590,00  
HX6500M Yedek Bobin 500A  220V 50Hz                 5.414,00  
HX6630M Yedek Bobin 630A  220V 50Hz                 7.841,00  
HX618B 9~18A 24V Yedek Bobin 50Hz                    179,00  
HX618E 9~18A 48V Yedek Bobin 50Hz                    179,00  
HX618F 9~18A 110V Yedek Bobin 50Hz                    179,00  
HX618Q 9~18A 380V Yedek Bobin 50Hz                    179,00  
HX632B 25~32A 24V Yedek Bobin 50Hz                    256,00  
HX632E 25~32A 48V Yedek Bobin 50Hz                    256,00  
HX632F 25~32A 110V Yedek Bobin 50Hz                    256,00  
HX632Q 25~32A 380V Yedek Bobin 50Hz                    256,00  
HX665B 40~65A 24V Yedek Bobin 50Hz                    287,00  
HX665E 40~65A 48V Yedek Bobin 50Hz                    344,00  
HX665F 40~65A 110V Yedek Bobin 50Hz                    287,00  
HX665Q 40~65A  380V Yedek Bobin 50Hz                    287,00  
HX695B 80~95A  24V Yedek Bobin 50Hz                    361,00  
HX695E 80~95A  48V Yedek Bobin 50Hz                    361,00  
HX695F 80~95A  110V Yedek Bobin 50Hz                    361,00  
HX695Q 80~95A  380V Yedek Bobin 50Hz                    361,00  
HFR632H Mekanik Kilit (3 Kutup) 9A~32A (4 Kutup) 9A~25A                    374,00  
HFR695H Mekanik Kilit (3 Kutup) 40A~95A                    492,00  
HFR6FFHs Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 115A~150A                    374,00  
HFR6GGHs Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 185A~225A                    374,00  
HFR6HHHs Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 265A~330A                    374,00  
HFR6KKHs Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 400A~500A                    374,00  
HFR6LLHs Kontaktör Mekanik Kilit (3 Kutup) 630A (4 Kutup) 630A~800A                    374,00  
HDR618P15   0,10~0,15A Termik Röle                    722,00  
HDR618P18   0,12~0,18A Termik Röle                    722,00  
HDR618P25   0,18~0,25A Termik Röle                    722,00  
HDR618P36   0,25~0,36A Termik Röle                    722,00  
HDR618P5   0,35~0,50A Termik Röle                    722,00  
HDR618P7   0,50~0,70A Termik Röle                    722,00  
HDR618P9   0,63~0,90A Termik Röle                    722,00  
HDR6181P2   0,90~1,20A Termik Röle                    722,00  
HDR6181P8   1,20~1,80A Termik Röle                    722,00  
HDR6182P5   1,80~2,50A Termik Röle                    722,00  
HDR6183P6   2,50~3,60A Termik Röle                    722,00  
HDR6184P8   3,50~4,80A Termik Röle                    722,00  
HDR6186P3   4,50~6,30A Termik Röle                    722,00  
HDR6187   5~7A Termik Röle                    722,00  
HDR6189   6,3~9A Termik Röle                    722,00  
HDR61812   9~12A Termik Röle                    722,00  
HDR61815   11~15A Termik Röle                    722,00  
HDR61818   14~18A Termik Röle                    722,00  
HDR6329   6,3~9A Termik Röle                    907,00  
HDR63212   9~12A Termik Röle                    907,00  
HDR63218   14~18A Termik Röle                    969,00  
HDR63225   18~25A Termik Röle                 1.004,00  
HDR63232   23~32A Termik Röle                 1.004,00  
HDR69525   18~25A Termik Röle                 1.576,00  
HDR69532   23~32A Termik Röle                 1.576,00  
HDR69540   30~40A Termik Röle                 1.629,00  
HDR69550   37~50A Termik Röle                 1.679,00  
HDR69565   48~65A Termik Röle                 1.701,00  
HDR69570   55~70A Termik Röle                 1.966,00  
HDR69580   63~80A Termik Röle                 2.106,00  
HDR69595   80~95A Termik Röle                 2.106,00  
HDR618565 48-65A Termik Röle                 2.398,00  
HDR618570 55-70A Termik Röle                 2.398,00  
HDR618580 63-80A Termik Röle                 2.509,00  
HDR618595 75-95A Termik Röle                 2.534,00  
HDR6185115 90-115A Termik Röle                 2.568,00  
HDR6185135 105-135A Termik Röle                 2.621,00  
HDR6185150 120-150A Termik Röle                 2.719,00  
HDR6185160 130-160A Termik Röle                 2.719,00  
HDR6185185 150-185A Termik Röle                 2.719,00  
HDR6630200F 145-200A Termik Röle                 6.311,00  
HDR6630250F 180-250A Termik Röle                 6.311,00  
HDR6630320F 230-320A Termik Röle                 6.296,00  
HDR6630400F 290-400A Termik Röle                 6.296,00  
HDR6630480F 350-480A Termik Röle                 6.296,00  
HDR6630630F 460-630A Termik Röle                 6.296,00  
HJRS2634F 2.5~4A Ray Tipi Termik Röle                    649,00  
HJRS2636P3F 4~6.3A Ray Tipi Termik Röle                    649,00  
HJRS26310F 6.3~10A Ray Tipi Termik Röle                    649,00  
HJRS26316F 10~16A Ray Tipi Termik Röle                    649,00  
HJRS26325F 16~25A Ray Tipi Termik Röle                    649,00  
HJRS26340F 25~40A Ray Tipi Termik Röle                    917,00  
HJRS26357F 40~57A Ray Tipi Termik Röle                    917,00  
HJRS26363F 50~63A Ray Tipi Termik Röle                    917,00  
HDR618J HDR6-18 Termik Röle Ray Montaj Aparatı                       51,00  
HDR632J HDR6-32 Termik Röle Ray Montaj Aparatı                       72,00  
HDR695J HDR6-95 Termik Röle Ray Montaj Aparatı                    159,00  
HJX20904M7 09A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                     538,00  
HJX21204M7 12A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                      572,00  
HJX22504M7 25A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                      950,00  
HJX24004M7 40A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                   2.698,00  
HJX25004M7 50A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                   2.970,00  
HJX26504M7 65A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                   3.373,00  
HJX28004M7 80A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                   4.581,00  
HJX29504M7 95A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                   4.764,00  
HJX2F1154M7 115A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                   9.842,00  
HJX2F1504M7 150A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                 10.480,00  
HJX2F1854M7 185A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                 13.469,00  
HJX2F2254M7 225A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                 13.863,00  
HJX2F2654M7 265A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                 20.290,00  
HJX2F3304M7 330A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                 27.542,00  
HJX2F4004M7 400A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                 28.551,00  
HJX2F5004M7 500A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                 38.271,00  
HJX2F6304M7 630A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                 53.635,00  
HJX2F8004M7 800A 4 Kutup Kontaktör  220V 50/60Hz                 62.420,00  
HF440 Üstten Yardımcı Kontak 4NO                     226,00  
HF431 Üstten Yardımcı Kontak 3NO 1NC                     226,00  
HF422 Üstten Yardımcı Kontak 2NO 2NC                     226,00  
HF413 Üstten Yardımcı Kontak 1NO 3NC                     226,00  
HF404 Üstten Yardımcı Kontak 4NC                     226,00  
HF411 Üstten Yardımcı Kontak 1NO 1NC                     156,00  
HF420 Üstten Yardımcı Kontak 2NO                    149,00  
HF402 Üstten Yardımcı Kontak 2NC                     156,00  
HFR632H Mekanik Kilit (3 Kutup) 9A~32A (4 Kutup) 9A~25A                    374,00  
HFR695HX Mekanik Kilit (4 Kutup) 40A~95A                    492,00  
HFR6FFHs Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 115A~150A                    374,00  
HFR6GGHS Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 185A~225A                    374,00  
HFR6HHHs Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 265A~330A                    374,00  
HFR6KKHs Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 400A~500A                    374,00  
HFR6LLHs Kontaktör Mekanik Kilit (3 Kutup) 630A (4 Kutup) 630A~800A                    374,00  
HDC17K63010M7 Mini Kontaktör-6A-1 NO   220V  50Hz                        377,00  
HDC17K63001M7 Mini Kontaktör-6A-1 NC   220V  50Hz                        377,00  
HDC17K93010M7 Mini Kontaktör-9A-1 NO   220V  50Hz                        420,00  
HDC17K93001M7 Mini Kontaktör-9A-1 NC   220V  50Hz                        420,00  
HDC17K123010M7 Mini Kontaktör-12A-1 NO   220V  50Hz                        451,00  
HDC17K123001M7 Mini Kontaktör-12A-1 NC   220V  50Hz                        451,00  
HDC17K63010B7 Mini Kontaktör-6A-1 NO   24V  50Hz                        377,00  
HDC17K63001B7 Mini Kontaktör-6A-1 NC   24V  50Hz                        377,00  
HDC17K93010B7 Mini Kontaktör-9A-1 NO   24V  50Hz                        420,00  
HDC17K93001B7 Mini Kontaktör-9A-1 NC   24V  50Hz                        420,00  
HDC17K123010B7 Mini Kontaktör-12A-1 NO   24V  50Hz                        451,00  
HDC17K123001B7 Mini Kontaktör-12A-1 NC   24V  50Hz                        451,00  
HF4K11 HDC17K Üstten Yardımcı Kontak 1NO 1NC                    195,00  
HF4K20 HDC17K Üstten Yardımcı Kontak 2NO                    195,00  
HF4K02 HDC17K Üstten Yardımcı Kontak 2NC                    195,00  
HF4K22 HDC17K Üstten Yardımcı Kontak 2NO 2NC                    236,00  
HDC19S2511M7 25A 1NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü                 1.125,00  
HDC19S3211M7 32A 1NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü                 1.420,00  
HDC19S4311M7 43A 1NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü                 2.093,00  
HDC19S6321M7 63A 2NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü                 3.129,00  
HDC19S9521M7 95A 2NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü                 4.144,00  
HDP632P4 0.25-0.4A 220V 50Hz Motor Koruma                  1.089,00  
HDP632P63 0.4-0.63A 220V 50Hz Motor Koruma                 1.089,00  
HDP6321 0.63-1A 220V 50Hz Motor Koruma                 1.089,00  
HDP6321P6 1-1.6A 220V 50Hz Motor Koruma                 1.089,00  
HDP6322P5 1.6-2.5A 220V 50Hz Motor Koruma                 1.128,00  
HDP6324 2.5-4A 220V 50Hz Motor Koruma                 1.128,00  
HDP6326P3 4-6.3A 220V 50Hz Motor Koruma                 1.138,00  
HDP63210 6-10A 220V 50Hz Motor Koruma                 1.138,00  
HDP63214 9-14A 220V 50Hz Motor Koruma                 1.192,00  
HDP63218 13-18A 220V 50Hz Motor Koruma                 1.192,00  
HDP63223 17-23A 220V 50Hz Motor Koruma                 1.251,00  
HDP63225 20-25A 220V 50Hz Motor Koruma                 1.251,00  
HDP63232 24-32A 220V 50Hz Motor Koruma                 1.251,00  
HDP17Z8040 25-40A 220V 50Hz Motor Koruma                 3.703,00  
HDP17Z8063 40-63A 220V 50Hz Motor Koruma                 3.703,00  
HDP17Z8080 56-80A 220V 50Hz Motor Koruma                 3.703,00  
HAU220 Motor Koruma Düşük Gerilim Bobini  220~240V                    479,00  
HAS220 Motor Koruma Açtırma Bobini 220~240V                    479,00  
HAE20 Motor Koruma Yardımcı Kontak (Üst) 2A Kontak                    149,00  
HAE11 Motor Koruma Yardımcı Kontak (Üst) 1A+1K Kontak                    149,00  
HAN20 Motor Koruma Yardımcı Kontak (Yan) 2A Kontak                    390,00  
HAN11 Motor Koruma Yardımcı Kontak (Yan) 1A+1K Kontak                    297,00  
HDP632MC Motor Koruma Muhafaza Kutusu IP55                    403,00  
HDP17Z80A02 HDP17Z - Motor Koruma Yardımcı Kontak (Yan) 2A Kontak                    384,00  
HDP17Z80A01 HDP17Z - Motor Koruma Yardımcı Kontak (Yan) 1NO 1NC Kontak                    384,00  

HİMEL: Yüksek Performanslı Ürünler Sunan Güvenilir Marka

HİMEL, 1990 yılında kurulan ve Türkiye'nin lider endüstriyel elektrik malzemesi üreticilerinden biridir. Şirket, geniş ürün yelpazesi ve yüksek kalite standartları ile öne çıkmaktadır. HİMEL ürünleri, endüstriyel tesislerden konutlara kadar her türlü uygulamada kullanılmaktadır.

HİMEL'in ürün yelpazesi, anahtarlar, priz anahtarları, sigortalar, aydınlatma ürünleri, kablolar ve aksesuarlar gibi çok çeşitli ürünleri içermektedir. Şirket, ürünlerini yüksek kaliteli malzemeler ve son teknoloji üretim süreçleri kullanarak üretmektedir. Bu sayede, HİMEL ürünleri uzun ömürlü ve yüksek performans sunmaktadır.

HİMEL, ürünlerinin kalitesini ve güvenilirliğini kanıtlamak için uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaktadır. Şirket, ürünleri için CE, UL ve VDE gibi uluslararası sertifikaları almaktadır. Ayrıca, HİMEL ürünleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından da onaylanmıştır.

HİMEL, ürünleri ile Türkiye'de ve yurt dışında önemli bir pazar payına sahiptir. Şirket, ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'ya ihraç etmektedir.

HİMEL Ürünlerinin Avantajları

HİMEL ürünlerinin başlıca avantajları şunlardır:

  • Yüksek kalite: HİMEL ürünleri, yüksek kaliteli malzemeler ve son teknoloji üretim süreçleri kullanılarak üretilmektedir. Bu sayede, ürünler uzun ömürlü ve yüksek performans sunmaktadır.
  • Geniş ürün yelpazesi: HİMEL, geniş ürün yelpazesi ile her türlü uygulamaya uygun çözümler sunmaktadır.
  • Güvenilirlik: HİMEL ürünleri, uluslararası standartlara uygunluğu ve TSE onayı ile güvenilirliğini kanıtlamıştır.

HİMEL Ürünleri Nerede Kullanılır?

HİMEL ürünleri, endüstriyel tesislerden konutlara kadar her türlü uygulamada kullanılmaktadır. Şirketin ürünleri, özellikle aşağıdaki uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır:

  • Fabrikalar
  • Binalar
  • Hastaneler
  • Okullar
  • Oteller
  • AVM'ler
  • Evler

Sonuç

HİMEL, yüksek kalite standartları, geniş ürün yelpazesi ve güvenilirliği ile öne çıkan bir endüstriyel elektrik malzemesi üreticisidir. Şirketin ürünleri, endüstriyel tesislerden konutlara kadar her türlü uygulamada kullanılmaktadır.